ਆਓ…

ਆਓ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ..
ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤੇ ਓਹਦੀ ਹਥੇਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਟਿਕਾਈਏ..

Source: Jappi Singh – ਆਓ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ.. ਬਿਨਾਂ…

%d bloggers like this: